Journal of Translation Studies
2016
Issue 21 (2015)

The Application of the Model of José Lambert and Hendrik Van Gorp to the
Translation of Andersen’s Fairy Tale “The Steadfast Tin-Soldier” 

Jose Lambert ve Hendrik Van Gorp’un Modelinin Andersen’in “Kurşun Asker
Masalının Çevirisine Uygulanması
Asalet ERTEN

Kültürler Arası ve Kültürler Üstü İletişim Aracı Olarak Çeviri 
Translation as an Intercultural and Transcultural Medium
Sueda ÖZBENT

Doğrudan Çeviri Yöntemleri ve Reddetme Söz Edimi Uygunlaştırıcıları
Direct Translation Processes and Softening of Refusal
Yusuf POLAT

Çevirmen Adaylarının Gözünden İngilizce-Türkçe Bilgisayar
Çevirisi ve Bilgisayar Destekli Çeviri: Google Deneyi

Machine Translation and Computer-Aided Translation for English-Turkish from the
Viewpoint of Prospective Translators: The Google Experiment
Mehmet ŞAHİN

Analyzing the Translations of Some Turkish Postpositions of 
Abstract Relations into English

Soyut İlişkiler Gösteren Bazı Türkçe Edatların Çevirisinin Analizi
Nihal YETKİN KARAKOÇ

Haber Çevirisine Alternatif Bir Yaklaşım Olarak Feminist Çeviri Etkinliği
An Alternative Method: The Activity of Feminist Translation For News Translation
Tuğba GÜLAL

Who Is Actually Hurt, a Flea or an Ant? A Cognitive Approach to the
Translation of Animal Metaphors from English into Turkish

İncinen Ne, Bit mi Yoksa Karınca mı? Hayvan Metaforlarının İngilizce’den Türkçe’ye
Çevirisine Bilişsel Bir Yaklaşım
Gökçen HASTÜRKOĞLU, Cihan ALAN

Çeviri Metni Eleştir(eme)mek: Çeviribilim Penceresinden
Türkiye 2012 İlerleme Raporu Çevirisinin Değerlendirilmesi

Being/Not Being Able to Criticize Translation: From the Perspective of Translation
Studies, Translation of Turkey 2012 Progress Report
Duygu SEYMEN

Walter Benjamin’in Bakış Açısıyla Çevirmenlik Mesleği ve
Stéphane Mallarmé’nin Eserleri Üzerine İnceleme Çalışması

Translation as Profession from Walter Benjamin’s Perspective and Analysis of
Stéphane Mallarmé’s Masterpiece
Tuğçe Elif TAŞDAN

Can Yücel: Redner oder Übersetzer?
Eine Beurteilung im Spiegel seiner Übersetzung vom
66. Sonett von William Shakespeare

Can Yücel: Konuşmacı mı Çevirmen mi?
Yücel’in William Shakespeare’in 66. Sone’sinin Çevirisi Üzerine Bir Değerlendirme
Arev BABAHAN

Kitap Tanıtımı 
Erten, Asalet. (2011). Çocuk Yazını Çevirisine Yaklaşımlar.
Ankara: Hacettepe Yayıncılık, 186 s.
ISBN 978-605-4460-05-2
Ayfer ALTAY

Kitap Tanıtımı 
Kadric, Mira; Kaindl, Klaus ve Cooke, Michele. (2012). Translatorische Methodik
(5. genişletilmiş baskı) (Basiswissen Translation). Viyana: Facultas, 174 s.
ISBN 9783708904443 370890444
Nurhan BAŞ

Please click the link to download the issue: //fs.hacettepe.edu.tr/ceviribilim/dosyalar/sayilar/sayi21.pdf