Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
2016
Yazım Kuralları

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi kapsadığı konularla ilgili ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan makaleleri dikkate almaktadır. Yayın Kurulu Türkçe makalelerin Türk Dil Kurumu yazım kurallarına uygunluğunu ve yabancı bir dilde (İngilizce, Fransızca, Almanca) gönderilen makalelerin ilgili dilin yazım kurallarına uygunluğunu şart koşar.

Gönderilen makaleler 8000 sözcüğü geçmemelidir.

Dergimize makale gönderiminde bu sayfada bulunan "Makale Şablonu" kullanılmalıdır (bkz. Yazım Kuralları). Makale APA 6 (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak düzenlenmelidir. (Örnekler için, bkz. Yazım Kuralları).

TÜBİTAK ULAKBİM uygulaması gereği 2017 itibariyle yazarlarımızdan ORCID akademisyen kimlik numarası talep edilmektedir. Bu numaranın nasıl elde edilebileceğiyle ilgili bilgiye "Yazarlar İçin" sekmesinden "ORCID" alt sekmesine tıklayarak ulaşabilirsiniz. ORCID numarası bulunmayan yazarların makaleleri değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. 

Tüm makaleler DergiPark üzerinden kabul edilmektedir:

E-posta: ceviribilimveuygulamalari@gmail.com
Tel: +90 (312) 297 8375

YAZIM KURALLARI

Dergiye gönderilen makaleler, A4 (yazının boyutu: 16,2 x 22,9 mm) boyutunda beyaz kağıda, yazı sayfanın tek yüzünde olacak şekilde basılmalıdır. Makaleler, aşağıda bulunan "Makale Şablonu" word dosyasına kopyalanarak ve üzerinde düzeltmeler yapılarak yazılmalıdır. Makalenin yazı karakteri, şablonda olduğu gibi, "Times New Roman" olmalı ve yazılar 10 punto büyüklüğünde tek satır aralığı kullanılarak düzenlenmelidir. Makale format açısından tümüyle şablonda belirtildiği şekilde düzenlenmelidir.

I. Başlık

Makale başlığı, 12 punto büyüklüğünde, koyu, kelime baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Türkçe yazılmış makalelerde Türkçe başlığın altına İngilizce, yabancı dilde yazılmış makalelerde ilgili başlığın altına Türkçe başlık yazılmalıdır ve bu ikinci başlık 0 punto büyüklüğünde ve normal olmalıdır. Başlık, kısa ve konu hakkında bilgi verici olmalıdır. Başlığın uzunluğu 12 kelimeyi geçmemelidir.

Yazar(lar)'ın adı küçük harf, soyadı büyük harf olmak üzere, 10 punto ve ortalanmış olarak başlığın altında verilmelidir.

Yazar(lar)'ın ünvanıyla birlikte bağlı olduğu kurum ve e-posta adresi dipnotta özel imle ve 9 punto olarak belirtilmelidir.

Örnek:
* Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, xxxxx@hacettepe.edu.tr, ORCID ID: orcid.org/0000-0000-0000-0000

II. Özet ve Anahtar Sözcükler

Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce öz bulunmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise "Öz," herhangi bir yabancı dilde ise "Abstract" başa gelmelidir. Makalenin "öz"ü araştırmanın amacını, yöntemini ve elde edilen bulguları yansıtacak şekilde, en az 200 ve en fazla 300 sözcük olarak hazırlanmalıdır. Her makalede en az üç ve en fazla beş tane, Türkçe ve İngilizce, anahtar sözcükler bulunmalıdır. Öz ve anahtar sözcükler 9 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

III. Bölümler ve Alt Bölümler

Birinci düzey ana başlıklar 11 punto, koyu ve düz olmalıdır. Makalelerde problem/çalışmanın konusu, giriş bölümü içinde açıkça belirtilmelidir. Giriş bölümünü sırasıyla yöntem, bulgular, yorum/tartışma ve sonuç bölümleri izlemelidir. İkinci düzey alt başlıklar 10 punto, koyu ve italik; üçüncü düzey alt başlıklar 10 punto ve italik; dördüncü düzey alt başlıklar 10 punto, italik ve bir tab içeriden başlamalıdır. Her düzey başlıkta kelimelerin ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır. Makalenin alanı ve içeriği bu tür bir bölümlendirmeye ve başlık/alt başlık kullanılmasına uygun değilse, yazar makale şablonunun başlıklarla ilgili kurallarını dikkate almayabilir.

IV. Dipnot ve Kaynakça

Kaynaklar APA 6 (American Psychological Association) kurallarına uygun olarak verilmelidir. Yazılarda dipnot verilmesi gerektiğinde, açıklamalar metin içinde numara verilerek sayfa altında belirtilmelidir. Dipnotlar 8 punto, Kaynakça kısmındaki referanslar 9 punto olmalıdır.

V. Şekiller

Şekil yazısı şeklin altında, ve eğer metnin içinde birden fazla şekil yer alıyorsa numaralı olarak verilmelidir. Şeklin adı belirtildikten sonra, eğer şekil bir başka kaynaktan alınmış ise, alıntı yapılan kaynağa gönderme yapılır.

VI. Tablolar

Tablolar metin içinde, tablo yazısı tablonun üstünde ve numaralandırılarak verilmeli, içeriği tablo numarasının yanında başlık olarak açıklanmalıdır. Tablo başlıklarının sadece ilk harfleri büyük olarak düzenlenmelidir. Tabloların sağına ya da soluna herhangi bir yazı yazılmamalıdır. Tablolar sadece Word programındaki Tablo menüsünden faydalanılarak yapılmalıdır. Tablo başlığı ve içeriği 9 punto büyüklüğünde olmalı ve tek satır halinde düzenlenmelidir.

VII. Resimler

Makalede resim kullanılacaksa bunların siyah-beyaz basılacağı gözönüne alınmalı ve word dosyası içine yerleştirilen resimler ayrıca en az 300 dpi çözünürlükte her biri ayrı dosya olarak gönderilmelidir.

Tekil Kopyalar

Makalenin yayımlanması durumunda iki adet dergi yazarlara ücretsiz gönderilecektir.